0

ตอบคำถามโดย นายเอกรัตน์ ลิ้มเนี่ยวตี๋ ม5/6 เลขที่ 17

Posted by kru.fern on 21:36
5.นักเรียนมีหลักปฎิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม
   1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
   2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น 
   3.ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
   4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
   5.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
   6.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนูญาต
   7.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
   8.ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
   9.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
   10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม 

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.