0

Occupation in Information System (IS) by M.5/4

Posted by kru.fern on 19:38
you can use translate.google

Say Hello M.5/4

So sorry for don't stay with you at 438, 
but we will online classroom

Today, you will funny with google slide
Please attention on your slide only! ^-^

1) Make a group (4 person)
select one choice about occupation in IS
2) Click for access to Google Slide
3) Summary your data in table
please show your ref. website too

See you on google slide, if I can join. ^_^

(ใคร มี งู สอง ตัว เลื่อนลงด้านล่างเลยจ๊ะ อิอิ)


วัดีจ๊ะ นัรีชั้น .5/4

วันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย แต่เราอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะ ^_^
ขอบคุณครูปูเป้นะคะ มาดูแลนักเรียนให้ค่ะ

สำหรับความสนุกรู้ในวันนี้ ครูจะนำเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานกับรายวิชาอื่น เพราะเทคโนโลยีที่นักเรียนจะได้สนุกในวันนี้
สามารถทำงานในไฟล์เดียวกัน พร้อมกันได้แม้อยู่คนละที่ คือ Google Slide ค่ะ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเฉพาะสไลด์กลุ่มตัวเองนะคะ
เมื่อสืบค้นจากแหล่งใด อ้างอิงที่มาทุกแหล่งนะคะ มีความมุ่งมั่นทำงานให้แล้วเสร็จ


"นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิด อาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยไม่ซ้ำกัน
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะงานของอาชีพ
2) การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในอาชีพ 3) ประโยชน์ที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในอาชีพ"
แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลลงในสไลด์ตัวเองนะคะ


1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คนค่ะ 
2. นักเรียน คลิก ตกลงกลุ่มกันนะคะ เพื่อเข้าสู่สไลด์งานค่ะ
3. สรุปข้อมูลลงในตาราง ใส่อ้างอิงในข้อที่ได้สืบค้นนะคะ
ที่สำคัญใส่รูปกลุ่มด้วยนะคะ ถ่ายเองได้ในห้องเรียน หรือหารูปกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

รักษาสุขภาพจ๊ะ

ถ้าระหว่างอบรมครูสามารถมาสนุกด้วยได้ ครูจะรีบมาสนุกด้วยนะคะ ^_^

0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.