0

My first program in Python

Posted by kru.fern on 14:57

M.5/1, M.5/2, M.5/5, M.5/8

My first program in Python

ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python นักเรียนได้ฝึกใช้ คำสั่ง print และ \n แล้ว 

วันนี้เราเพิ่มเติม คำสั่ง input, ตัวแปร (Variable) และ ชนิดข้อมูลกันจ๊ะ

1. นักเรียนเปิดโปรแกรม IDLE Python 3.7 จ๊ะ

2. นักเรียนคลิกเมนู File เลือกคำสั่งแรก คือ New File หรือ Ctrl + N จ๊ะ

3. นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามภาพตัวอย่างดังนี้

อธิบายดังนี้ค่ะ

    print( )     เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อความในวงเล็บ
                     ถ้าเป็นข้อความระบุในเครื่องหมาย "  " หรือ '  '

    side เป็น ตัวแปร ที่เราเก็บค่าความยาว ด้าน จากการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ด

    int( ) เป็นการแปลงชนิดข้อมูลจากตัวอักษร เป็นตัวเลข เพื่อให้การคำนวณได้

     input( ) เป็นคำสั่งที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ด

     area เป็นตัวแปรที่เก็บค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
             โดยนำค่า side ที่ผู้ใช้ป้อนมาดำเนินการตามสูตร 

4. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว นักเรียนทดสอบโปรแกรม หรือรันโปรแกรม (F5) จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ


โดย เลข 5 เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนจากคีย์บอร์ดส่งเข้าโปรแกรม นักเรียนสามารถป้อนเลขจำนวนเต็มใดใดได้ค่ะ


5. นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม IDLE Python

6. นักเรียนเข้าสู่ blogger.com 

7. นักเรียนเลือกบล็อกของรายวิชานี้ และเลือก บทความใหม่

8. นักเรียนตั้งชื่อบทความว่า "My first program in Python"

9. นักเรียนใส่ภาพจำนวน 2 ภาพ คือ 9.1 ภาพโปรแกรม 9.2 ภาพผลลัพธ์โปรแกรม ในบทความ

10. นักเรียนกดปุ่ม เผยแพร่

See you next week :)

0

Hello World in Python

Posted by kru.fern on 19:37

Hello World in Python


1. สรุปและพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับภาษาไพธอน 1 บรรทัด พร้อมเว็บอ้างอิงที่คลิกอ่านต่อได้

2. เกี่ยวกับรูปแบบคำสั่ง print 1 บรรทัด พร้อมเว็บอ้างอิงที่คลิกอ่านต่อได้

3. เกี่ยวกับคำสั่ง \n 1 บรรทัด พร้อมเว็บอ้างอิงที่คลิกอ่านต่อได้

4. นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ

บรรทัดที่ 1 Hello World! บรรทัดที่ 2 Program by ชื่อ/ชั้น/เลขที่ ของนักเรียน

และวางภาพโปรแกรม โดยภาพที่ 1 ภาพโค๊ด ภาพที่ 2 ภาพผลลัพธ์การรันโค๊ด


0

Welcome back ^__^

Posted by kru.fern on 20:05

Welcome back to BBW School :)


Let's fun in blogger.com :)0

รับคะแนนเพิ่มจากหน้าปกแฟ้มสะสมผลงาน

Posted by kru.fern on 19:34

สวัสดีจ๊ะ ม.5 ทุกคน (ที่แวะเวียนมาหากัน :)


             วันนี้มี VDO จาก Youtube ในการทำหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานจาก Microsoft PowerPoint มาแนะนำจ๊ะ  ลองฝึกดูนะ เมื่อถึงเวลาต้องใช้จะได้สร้างสรรค์ได้อย่างสมใจปรารถนาและสำหรับนักเรียนที่สร้างหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานแล้ว (ไม่จำเป็นต้องทำตามคลิปนะจ๊ะ สร้างสรรค์ได้เลย) นำภาพหน้าปกแฟ้มฯ ที่นักเรียนสร้างด้วยตนเอง แทรกไว้ในหน้าแรกของ e-portfolio นะคะ และกรอกข้อมูลลงฟอร์มให้ครูเพื่อไปเพิ่มคะแนนให้จ๊ะ

ชื่นชมผลงานทุกคนจ๊ะ Lucky ^^0

e-portfolio ม.5 ปีการศึกษา 2561

Posted by kru.fern on 18:27

สวัสดีหลังปีใหม่จ๊ะ

> เกณฑ์การประเมิน      นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน คิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมดค่ะ
>> ตัวอย่างแบบประเมิน   5/1     5/2     5/4    5/5    5/6    5/7    5/8    5/9
>>> กรอกผลประเมิน       5/1     5/2     5/4    5/5    5/6    5/7    5/8    5/9


สอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว 
และนักเรียนได้ศึกษาทั้งการสร้างเว็บบล็อก (Web Blog) 
การสร้างเว็บไซต์ด้วยกูเกิลไซต์ รูปแบบใหม่ รูปแบบคลาสิก
รวมถึงการใช้เทมเพลต e-portfolio

 ตัวอย่าง e-portfolio2561  ||   คลิกชมตัวอย่าง e-portfolio ปีการศึกษา 2560

นักเรียน ม.5/6 อาสานำเสนอจ๊ะ ^_^
       

ในเดือนมกราคมนี้ นักเรียนเลือกรูปแบบเว็บ พร้อมทั้งเตรียมไฟล์ภาพ และข้อมูล
ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรรูปแบบอิเล็กทรกนิกส์ หรือ e-portfolio นะคะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หน้าแรก  แสดงรายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับ e-portfolio นี้
    และมีวีดีโอของนักเรียนอย่างน้อย 1 วีดีโอค่ะ 

    คลิกส่งลิงค์ 1) หน้าแรก e-portfolio                                           คลิกดูผลงานหน้าแรก

2) หน้าประวัติส่วนตัว แสดงรายละเอียดที่สามารถเปิดเผยได้เกี่ยวกับนักเรียน
     และมีภาพนักเรียนอย่างน้อย 1 ภาพค่ะ

    คลิกส่งลิงค์ 2) หน้าประวัติส่วนตัว                                              คลิกดูผลงานหน้าประวัติส่วนตัว

3) หน้าประวัติการศึกษา แสดงรายละเอียดการศึกษา
    และมีภาพเกี่ยวกับการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาพ หรืออาจเป็นภาพโลโก้ของโรงเรียนที่เคยเรียนมา

    คลิกส่งลิงค์ 3) หน้าประวัติการศึกษา                                         คลิกดูผลงานหน้าประวัติการศึกษา

4) ผลงานรายวิชาคอมพิวเตอร์ พิมพ์รายละเอียดการเรียนคอมพิวเตอร์ในภาครวมที่ได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ รวมถึงประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนวิชาอื่น และในการศึกษาต่อ

    4.1) ลิงค์เว็บบล็อกของนักเรียน (ในการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2561)

    4.2) ลิงค์เว็บไซต์รูปแบบใหม่ (ในการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2561)

    4.3) ลิงค์เว็บไซต์รูปแบบคลาสิก (ในการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2561)

    4.4) หน้าเว็บโปรแกรมที่นักเรียนสร้างจาก App Inventor จำนวน 1 โปรแกรม         ลิงค์ App Inventor
           โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลนำเข้า / การประมวลผล / ผลลัพธ์ข้อมูล (ข้อมูลออก)  และ ภาพหน้าจอโปรแกรม /  ภาพหน้าจอโปรแกรมเมื่อมีการป้อนข้อมูลนำเข้า /  ภาพหน้าจอโปรแกรมเมื่อทำการประมวลผลแล้ว และแสดงผลลัพธ์ข้อมูล (ข้อมูลออก)

    4.5) หน้าเว็บโปรแกรมที่นักเรียนเขียนด้วยภาษาไพธอนออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม  ลิงค์ Python
           โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลนำเข้า / การประมวลผล / ข้อมูลออก และภาพโปรแกรมทั้งด้านคำสั่ง และด้านผลลัพธ์โปรแกรม

    คลิกส่งลิงค์ 4) ผลงานรายวิชาคอมพิวเตอร์                               คลิกดูผลงาน
   

5) ผลงานอื่นที่ภาคภูมิใจ พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานด้านอื่นที่นักเรียนภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพเกียรติบัตร และรายละเอียดผลงาน

    คลิกส่งลิงค์ 5) ผลงานอื่นที่ภาคภูมิใจ                                        คลิกดูผลงาน

6) ภาพกิจกรรม นักเรียนนำภาพกิจกรรมของนักเรียนที่ได้ฝึกฝนอย่างสนุกสนานทั้งงานเดี่ยว งานกลุ่ม งานห้องที่ได้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อย่างน้อย 5 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพ

    คลิกส่งลิงค์ 6) ภาพกิจกรรม                                                      คลิกดูภาพกิจกรรม

0

ส่งงานเพิ่มคะแนนสอบกลางภาคค่ะ

Posted by kru.fern on 17:50

นักเรียนที่ต้องการส่งงาน
เพิ่มคะแนนสอบกลางภาคนะคะ


นักเรียนเลือกทำงานส่งได้ตามความถนัดและสนใจค่ะ

ถ้าเลือกทำเป็นบล็อกหรือเว็บ นักเรียนส่งลิงค์บล็อก/ลิงค์เว็บค่ะ

ถ้าเลือกทำเป็นไฟล์ เช่น ไฟล์นำเสนอ
ไฟล์วีดีโอ ไฟล์ตัดต่อภาพ นักเรียนส่งไฟล์Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.