0

วิธีจับภาพหน้าจอ

Posted by kru.fern on 00:20
คลิกชมวิธีจับภาพหน้าจอ

0

M.5 App

Posted by kru.fern on 20:16

สวัสดีค่ะ นักเรียน


           นักเรียนจะได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้มาสร้างแอพ (App) เพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ยกตัวอย่าง

1. แก้ปัญหาการดูแลสุขภาพ ด้วย โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย

2. แก้ปัญหาการแปลงเลขฐานคอมพิวเตอร์ จากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2, 8 และ 16
    ด้วยโปรแกรมแปลงเลขฐาน

3. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิในองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮซ์ และองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส
  
4. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาอื่น ๆ
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮต์ เป็นองศาโรเมอร์ และเคลวิน


ขั้นตอนแรก นักเรียนเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ และโปรแกรมที่ต้องการพัฒนาในฟอร์มด้านล่างค่ะ0

5/8 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 23:54

0

5/2 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:33


0

5/5 First App :) Circle Area App

Posted by kru.fern on 00:38

โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปวงกลม


                 ข้อมูลออก    คือ    พื้นที่รูปวงกลม (Circle Area)
                  ข้อมูลเข้า     คือ    รัศมี (Radius)
               ประมวลผล     คือ    การนำรัศมี คำนวณตามสูตร
                                                            

ภาพหน้าจอ

ภาพ Block Code
ภาพจำลอง App (Emulator)0

5/7 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:22
1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
     1.1 ข้อมูลออก        คือ ค่าน้ำประปาที่ต้องจ่าย
     1.2 ข้อมูลเข้า         คือ หน่วยน้ำที่ใช้ไป
     1.3 การประมวลผล คือ การคำนวณค่าน้ำประปา

2. เขียนรหัสลำลอง

เริ่มต้น
     2.1 รับค่า "หน่วยน้ำประปาที่ใช้ไป"
     2.2 คำนวณเปรียบเทียบตามอัตราก้าวหน้า

     2.3 แสดงค่าน้้ำประปาที่ต้องจ่าย
สิ้นสุด

3. เขียนผังงาน (Flowchart)0

First App :) 5/6 with Rec App

Posted by kru.fern on 01:06

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า


ข้อมูลออก คือ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Area)
ข้อมูลเข้า คือ ความกว้าง (Width) 
                   และความยาว (Long)
ประมวลผล คือ นำความกว้าง X ความยาว

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.