0

ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแสดงผลด้วย MessageBox

Posted by kru.fern on 07:27

ทดสอบหลังเรียน
เรื่อง  การแสดงผลด้วย MessageBox

คำชี้แจง  นักเรียนตอบคำถามจากภาพผ่านฟอร์มด้านล่างค่ะ ^_^0

ผลงานนักเรียน เรื่อง MessageBox

Posted by kru.fern on 07:25

ผลงานนักเรียน
การเขียนโปรแกรมภาษา C#
เรื่อง การแสดงผลด้วย MessageBox

ม.5/1  

สร้างสรรค์วันพฤหัสบดีที่  3 สิงหาคม 2560ม.5/2
สร้างสรรค์วันศุกร์ที่  4 สิงหาคม 2560ม.5/3
สร้างสรรค์วันพุธที่  2 สิงหาคม 2560ม.5/4
สร้างสรรค์วันจันทร์ที่  31 กรกฎาคม 2560
ม.5/5
สร้างสรรค์วันพฤหัสบดีที่  3 สิงหาคม 2560ม.5/6
สร้างสรรค์วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560ม.5/7
สร้างสรรค์วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560


0

การแสดงผลด้วย MessageBox

Posted by kru.fern on 06:30

การแสดงผลด้วย MessageBox

MessageBox เป็นการแสดงผลในรูปแบบกล่องข้อความ

มีรูปแบบดังนี้


MessageBox.Show("Message", "Title", Button, Icon, DefaultButton);  


โดย  Message           คือ  ข้อความที่ปรากฏในบนหน้าต่าง MessageBox

        Title                  คือ  ข้อความที่ปรากฏบนแถบชื่อเรื่อง (Title Bar)

        Button              คือ  ปุ่มที่ให้ผู้ใช้เลือก หลังอ่านข้อความแล้ว   
        Icon                  คือ  สัญรูปที่เป็นภาพประกอบข้อความ   
DefaultButton คือ  การกำหนดตำแหน่งปุ่มเริ่มต้น
 
ปุ่มที่แสดงผล


การเรียกใช้งาน
ปุ่มที่ปรากฏ
MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore
Abort
Retry
Ignore
MessageBoxButton.OK
OK


MessageBoxButton.OKCancel
OK
Cancel

MessageBoxButton.RetryCancel
Retry
Cancel

MessageBoxButton.YesNo
Yes
No

MessageBoxButton.YesNoCancel
Yes
No
Cancel


สัญรูปที่แสดงผล


การเรียกใช้งาน
สัญรูปที่ปรากฏ
MessageBoxIcon.Asterisk MessageBoxIcon.Information
MessageBoxIcon.Error       
MessageBoxIcon.Hand     
MessageBoxIcon.Stop
MessageBoxIcon.Exclamation MessageBoxIcon.Warning
MessageBoxIcon.Question
MessageBoxIcon.None
ไม่แสดงสัญรูป

0

ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแสดงผลด้วย MessageBox

Posted by kru.fern on 06:09

ทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง  การแสดงผลด้วย MessageBox

คำชี้แจง  นักเรียนตอบคำถามจากภาพผ่านฟอร์มด้านล่างค่ะ ^_^
Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.