0

"โปรแกรมพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชีววิทยา เรื่อง ระบบขับถ่าย"

Posted by kru.fern on 19:12

โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม


      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการศึกษา โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint จัดทำสื่อการศึกษา เรื่อง ระบบขับถ่าย เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องดังกล่าว เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

นำเสนอโดย


นายจุมพล  อ่อนสมัคร
นางสาววรรณภา  สงคราม
นางสาวนารีรัตน์  ทองสุวรรณ
Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.