0

หน่วย 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

Posted by kru.fern on 02:33
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/3  อธิบายระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.1 ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • ระบบสื่อสารข้อมูลประกอบด้วยข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง โพรโทคอล
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับ - ส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอลชนิดเดียวกัน
  • ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
  • คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

เนื้อหา
     1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
            1.1 ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            1.2 การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
                     1) อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
                            - LAN Card
                            - HUB
                            - Switch
                            - Modem
                            - Router
                            - Cable
                     2) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
                            - การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้
                            - การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะำไกล           
            1.3 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
                     1) Linux Cent OS
                     2) Windows Server
     2. อินเทอร์เน็ต (Internet)
            2.1 ความหมายและพัฒนาการของ Internet
            2.2 บริการบน Internet
                     - e-mail
                     - mailing list
                     - real time communication
                     - social networking web site
                     - Blog
                     - Wiki
                     - Remote Log in / telnet
                     - FTP
                     - usenet
                     - www
                     - e-commerce
            2.3 คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
                     1) จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
                          1.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ e-mail
                          1.2 จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย (Chat)
                          1.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าว (Webboard)
                     2) บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์
                     3) กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
                          3.1 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
                          3.2 กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
                          3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
                          3.4 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                          3.5 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
                          3.6 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
                          3.7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


            

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.