0

ประเมินการสอนค่ะ

Posted by kru.fern on 19:11

สวัสดีค่ะ นักเรียน จบปีการศึกษา 2560 แล้ว
นักเรียนประเมินการสอนของครู
เพื่อนำไปปรับกิจกรรมให้สนุก น่าเรียน อย่างเป็นปัจจุบันนะคะ

* * * ไม่มีผลต่อคะแนนค่ะ * * *

พร้อมแล้ว คลิกประเมินค่ะ ^_^


0

Random result :) 5/1 & 5/2 Present

Posted by kru.fern on 19:09

สัปดาห์สุดท้าย นร.นำเสนอ e-portfolio

การสุ่มในเว็บไทยแวร์ ได้ผลดังนี้ 


5/1
5/2
ลำดับ          เลขที่
   ลำดับ         เลขที่


42.
1
41.
4
41.
35
40.
6
40.
15
39.
30
39.
30
38.
41
38.
7
37.
25
37.
11
36.
13
36.
41
35.
2
35.
42
34.
3
34.
12
33.
16
33.
32
32.
32
32.
31
31.
11
31.
34
30.
19
30.
27
29.
31
29.
23
28.
18
28.
3
27.
17
27.
18
26.
37
26.
9
25.
21
25.
40
24.
5
24.
14
23.
12
23.
29
22.
22
22.
36
21.
40
21.
24
20.
29
20.
10
19.
9
19.
2
18.
38
18.
4
17.
26
17.
39
16.
34
16.
6
15.
27
15.
25
14.
10
14.
22
13.
23
13.
33
12.
36
12.
38
11.
20
11.
26
10.
7
10.
37
9.
39
9.
17
8.
24
8.
13
7.
15
7.
28
6.
33
6.
8
5.
28
5.
16
4.
14
4.
19
3.
1
3.
20
2.
35
2.
5
1.
8
1.
21

0

Final work : e-portfolio

Posted by kru.fern on 19:26

สวัสดีค่ะ งานชิ้นสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค คือ การพัฒนาแฟ้มสะสมงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-portfolio ค่ะ

มีรายละเอียด ดังนี้ ค่ะ
นักเรียนพัฒนา e-portfolio โดยเลือกระหว่าง Google Sites หรือ Blogger
และ คลิกส่งลิงค์ 
ค่ะ ^_^  ซึ่ง e-portfolio มีหน้าเพจ ดังนี้

คะแนน     รายละเอียดหน้าเพจ
    [5]         ภาครวมของ e-portfolio
                   - ส่วนหัวของไซต์/บล็อก มีคำว่า e-portfolio, ชื่อ-สกุล ของนักเรียน 
                   - อ่านง่าย ชัดเจน สวยงาม เหมาะสม
    [5]         1. หน้าแรก (Homepage)
                   - ข้อความยินดีต้อนรับและรายละเอียดเกี่ยวกับไซต์/บล็อก
                   - วีดีโอของนักเรียนที่นำเสนอ e-portfolio
    [3]         2. ประวัติส่วนตัว
                   - รูปนักเรียนที่สดใส เหมาะสม
                   - ข้อมูลของนักเรียน อย่างน้อยควรมี ชื่อ สกุล ชื่อเล่น ชั้น คติพจน์
                      การศึกษาต่อ (คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจศึกษาต่อ) อาชีพ 
    [3]         3. ประวัติการศึกษา
                   - รูปเกี่ยวกับการศึกษา
                   - ข้อมูลการศึกษาของนักเรียน อย่างน้อยควรมี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
  [13]         4. ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์
                   - My Blog / บล็อกของฉัน  * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - BMI / โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย  * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - My APP / โปรแกรมคำนวณ (ที่ห้องของนักเรียนเลือกพัฒนา) * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - Final App / นักเรียนพัฒนาโปรแกรมด้วย App Inventor
                                          ที่สามารถคำนวณได้ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป
                     เกณฑ์การให้คะแนน คือ มีประโยชน์ / ออกแบบน่าสนใจ / รันโค๊ดได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
    [3]         5. กิจกรรม
                   - รูปเกี่ยวกับกิจกรรม
                   - ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น จิตอาสา การทำงานกลุ่ม สอร. บบว.นิทรรศ เป็นต้น
    [3]         6. รางวัลและผลงาน
                   - รูปการรับรางวัล/รูปผลงาน/รูปรางวัล
                   - รางวัล/ผลงานแรก เป็นรางวัล/ผลงานที่นักเรียนภาคภูมิใจ/ประทับใจที่สุด
                   - ข้อมูลของรางวัลและผลงาน เรียงลำดับตามวันที่ได้รับ

 [10]          การนำเสนอ e-portfolio หน้าชั้นเรียน
                 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

                 โดยในการนำเสนอ นักเรียนให้คะแนนตัวเอง และเพื่อนสามารถ Comment เพื่อนได้ค่ะ

                 ถ้าคะแนนที่นักเรียนให้คะแนนตัวเอง มีความเหมาะสม ผ่านความเห็นชอบจากครู
                 นักเรียนได้รับคะแนนเก็บตามคะแนนที่นักเรียนให้คะแนนตัวเองค่ะ
                 เมื่อรวมกับคะแนนเก็บที่ได้รับไปแล้ว นักเรียนก็จะทราบคะแนนเก็บของตัวเอง
                 และไปสนุกฟินกับข้อสอบปลายภาคนะคะ นักเรียนก็จะพอทราบผลเกรดของตัวเอง

                 ข้อสอบปลายภาค ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 1 ข้อค่ะ 
                 ปรนัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับโปรแกรม App Inventor
                              และโปรแกรม Final App ค่ะ

                              โดยคุณครูนำแอพ/โค๊ดบล็อกของห้อง ในโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ และ
                              ของเพื่อนที่น่าสนใจ  เช่น ชิติพัทธ์ 5/1, นิศารัตน์ 5/1, ศตพร 5/1, จิดาภา 5/1,
                              ประภัสสร 5/1
                              การสร้างเว็บไซต์ฯ เกี่ยวกับ Google Sites, Blogger และ e-portfolio ค่ะ
               อัตนัย : เขียนเนื้อหาที่เรียนในรายวิชานั้น ๆ ค่ะ
 
***ไม่ส่งกระดาษเปล่าคืนมานะคะ***

              
นักเรียนโครงการ EP/MEP และ EIS มีฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมาให้นะคะ ^-^0

MEP Present ^_^

Posted by kru.fern on 18:14

ชมการนำเสนอเว็บไซต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

โครงการ EP/MEP โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมค่ะเลขที่ 1 นายเดชนรินทร์   หนูเนตร

เลขที่ 1 นายเดชนรินทร์   เทค 2 ^_^

เลขที่ 3 นายธีระพงษ์  พลอยมุข
เลขที่ 4 นายวีรพงศ์  ธีรวรางกูร

เลขที่ 5  นายศิริชัย  ทับจันทร์
เลขที่ 6 นางสาวจันทร์จิรา  เทศราช
เลขที่ 7 นางสาวธนัญญา โกมล
เลขที่ 8 นางสาวเบญจมาศ  เทพทอง
เลขที่ 9 นางสาวปพิชญา  กิมยง

เลขที่ 10 นางสาวภูสุดา ทอสา

เลขที่ 11 นางสาววนิดา  ภักดี
เลขที่ 12 นางสาวอารีญา  กวง
เลขที่ 13 นางสาวโมไนย  แจ้งจำรัส

เลขที่ 14 นางสาวชนากานต์  แซ่เล็ก
เลขที่ 15 นางสาวอิศราภรณ์ กูกขุนทด
เลขที่ 15 นางสาวอิศราภรณ์ เทค 2 ^_^
M E P
@ B B W 60


0

EIS Student Present 19/12/2560

Posted by kru.fern on 23:45

EIS Student Present

About

Q1: If you make e-portfolio, what do you choose Blogger or Google Sites? Why? How?

Q2: What you're think about featured and limitation between the web created using blogger and google sites?Chotika

Chotika
Chotika

Akachai


Wachirawit


Wachirawit


Wachirawit


Naruechit


Naruechit


Thanawit :) behind the scene


Thanawit


Jirathip


Jirathip


Thanaphat


Thanaphat


Pamorn


Chaiwat


Ittipat


Noppasin


Pongsathorn


Pongsathorn

Siraphob


Ketmanee


Juthamas


Suchada


Suthida


Suthida


Narissara


Phitchayanon


Kanyaporn


Maliwan : Behind the scene


Maliwan


Jeeranuch : Behind the scene


Jeeranuch


Jaruwan


Natthathida


Piyawan


Natthanan

Nanthanat


Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.