0

ตรวจสอบทุกงานก่อนสอบระหว่างภาค

Posted by kru.fern on 17:39

สัปดาห์นี้ (18/12/2560 - 22/12/2560)
เป็นสัปดาห์ก่อนสอบระหว่างภาคแล้วค่ะ

นักเรียนตรวจสอบทุกงานนะคะ ส่งเรียบร้อยแล้วก็มีคะแนนไปเกินครึ่งแล้วค่ะ ^_^* * * 5/3 & 5/4 have Q & A in first week, It's plus points * * *  
         
งานที่ 1   นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในบล็อก (Update Technology)

งานที่ 2   สรุปเทคโนโลยีที่ชอบ
               2.1 วิเคราะห์ลงชีท
               2.2 ส่ง Link Blog ผ่านฟอร์ม

             
งานที่ 3   สร้าง Google Sites ของตนเอง
                - หน้าแรก (Homepage)
                - หน้าผู้จัดทำ (About me Page)
                - หน้าดาวน์โหลด (Download Page)


งานที่ 4   นำเสนอ BMI 1.0 ใน Google Sites

               * * BMI 1.0 คือ แอพ BMI เวอร์ชั่น 1.0 
                     ที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ                   
                     พัฒนาแอพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
                     ด้วย App Inventor

            
งานที่ 5    นำเสนอ My App ใน Google Sites
                * *  * My App คือ แอพที่นักเรียนพัฒนาด้วยตนเอง
                         ตามความต้องการของห้องนักเรียน * * * 


* * * * * ตกแต่ง Google Sites ให้น่าสนใจนะคะ * * * * *

* * * 5/3 & 5/4 Midterm Test (English Version) * * *    

 = >  แ น ว ข้ อ ส อ บ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค < =

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง32102)ปรนัย 30 ข้อคำถาม 4 ตัวเลือก
>>  ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้ เรื่อง "การพัฒนาแอพ ด้วย App Inventor" <<

>>> อัตนัย 1 ข้อคำถาม เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Sites กับ Blogger <<<

รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (ง30220)
ปรนัย 30 ข้อคำถาม 4 ตัวเลือก
>> ข้อคำถามเกี่ยวกับ "Google Sites และ Blogger" <<
>>> อัตนัย 1 ข้อคำถาม เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับ Google Sites และ Blogger <<<


0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.